"వటపత్ర శాయి" అంటే ఎవరు? దీనికి సంబంధించిన వృత్తాంతము .....
"వటపత్ర శాయి"  అనగా మర్రి ఆకు మీద శయనించిన దేవుడు అని అర్ధం. ఈ వృత్తాంతం మార్కండేయ మహర్షి చరిత్రలో ఉంటుంది.మార్కండేయుడు ఆరు మన్వంతరములు తపస్సు చేసి.ఏడో మన్వంతరములో తపస్సు నిమగ్నమై ఉండగా,ఇంద్రుడు తపస్సును చెడగొట్టడానికి అప్సరసలను పంపాడు.వారి నాట్య హోయలకు మార్కండేయుడు చలించలేదు.చలించని మార్కండేయుడికి శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రత్యక్షమై 'ఏం వరం కావాలో కోరుకో'అనగా 'నీ మాయను చూడాలని ఉంది'అని అనగా తథాస్తు అని అన్నాడు. ఆ తర్వాత కొంత కాలానికి ప్రచండ గాలీ,ధారాపాత వర్షమూ విపరీతముగా వచ్చి సముద్ర...ాలు పొంగాయి.నీటితో సమస్తం మునిగిపోయింది.మార్కండేయుడు విష్ణుమాయతో నీటిపై జీవించాడు అలా ఉన్న అతనికి ఓ చోట మర్రి ఆకుపై శయనిస్తున్న బాలుడు చేతి వ్రేళ్ళతో కాలిని పట్టుకొని నోట ఉంచుకొని చీకుతా కని పించాడు.అతడే వటపత్రశాయి అయిన మహావిష్ణువు. మహా విష్ణువు ఆదేశంతో మర్రిఆకు పై నున్న వటపత్రశాయి కడుపు లోకెళ్ళి చూస్తాడు.నీట మునిగిన సమస్త భూమీ,ప్రాణికోటి కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ మరోచోట సృష్టి ప్రారంభము చేస్తాడు.ఆ విధంగా విష్ణుమాయను తెలుసుకుంటాడు.

Comments

Popular Posts