అష్టాదశ పురాణాలలో ఒకటైన 'శివ పురాణము' అంటే ఏమిటి?అందులో ఎన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి ?ఏయే విషయాలు తెలుపబడినవి ?


అష్టాదశ పురాణాలలో శివ పురాణం ఒకటి. వాయవీయ సంహితలో చెప్పిన ప్రకారం ఇందులో 12 సంహితలు, లక్ష శ్లోకాలు ఉండేవట. కాని వేదవ్యాసుడు పురాణాలను పునర్విభజన చేసిన తరువాత ఇందులో 24,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. వ్యాసుడు దీనిని తన శిష్యుడు రోమహర్షణునికి ఉపదేశించాడు.జగత్తు, భూతముల సృష్టి - 1828 కాలానికి చెందిన శివపురాణం ముద్రణలోని చిత్రం

శివ పురాణము-విభాగాలు
శివ పురాణములో 26,000 శ్లోకాలు (మరొక లెక్క) ఉన్నాయి. శివ పురాణాన్ని ఏడు సంహితలుగా విభజించారు.
1.విద్యేశ్వర సంహిత లో 25 అధ్యాయాలు ఉంటాయి
2.రుద్ర సంహిత లో
         1.సృష్టి ఖండము (20 అధ్యాయాలు)
         2.సతీ ఖండము (43అధ్యాయాలు)
         3.పార్వతీ ఖండము (55 అధ్యాయాలు)
         4.కుమార ఖండము (20 అధ్యాయాలు)
         5.యుద్ధ ఖండము (59 అధ్యాయాలు)
3.శతరుద్ర సంహిత (42 అధ్యాయాలు)
4.కోటి రుద్ర సంహిత (43 అధ్యాయాలు)
5.ఉమా సంహిత (51 అధ్యాయాలు)
6.కైలాస సంహిత (23 అధ్యాయాలు)
7.వాయివీత సంహిత - ఇది రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది 35, 41 
అధ్యాయాలు.
ప్రతి అధ్యాయములోను అనేక ఉపాఖ్యానాలు, పూజా విధానాలు చెప్పబడినవి. ఆన్ని పురాణములలోను (మత్స్య పురాణములో తప్ప) శివ పురాణము గురించి చెప్పబడింది.

శివ పురాణములో కొన్ని ముఖ్యాంశాలు:
 • సృష్టి ప్రశంస అజిత
 • తరణోపాయము
 • శివుడు చంద్రుని ధరించుట, ప్రకృతి మహత్వము
 • శివునకు ప్రియమైన పుష్పాలు, మారేడు చెట్టు పుట్టుక
 • శివుడు హనుమంతుడగుట, అర్జునుడు మరియు కపిధ్వజము, అర్జునునకు, ఆంజనేయునకు వివాదము
 • అంజనాదేవి చరిత్రము, వాలి, సుగ్రీవుల జన్మవృత్తాంతము
 • నంది, భృంగుల జన్మ వృత్తాంతము
 • పరశురామోపాఖ్యానము - కార్తవీర్యునకు జమదగ్ని విందు చేయుట, కార్తవీర్యార్జునుడు కామధేనువును కోరుట, జమదగ్ని, కార్తవీర్యుల మధ్య వివాదము, రేణుకాదేవి విలాపము మరియు సహగమనము
 • పరశురాముడు శివునివలన పాశుపతాస్త్రము పొందుట, పరశురామ కార్తవీర్యుల యుద్ధము, సుచంద్రుని యుద్ధము
 • పరశురాముని జననము, పరశురాముడు తల్లిని చంపుట
 • ముక్తి సాధనములు
 • పిండోత్పత్తి విధానము
 • బృహస్పత్యోపాఖ్యానము

Source-Wikipedia

Comments

Popular Posts