దేవీ స్తుతి

సర్వమంగళ మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధకే
శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే

మధుకైటభ విద్రావ విధాత్రి వరదే నమః
రూపం దేహి జయం దేహిం యధోదేహి ద్విషో జహి

మహిషాసుర సంహారీ విధాత్రీ వరదే నమః
రూపం దేహి జయం దేహిం యదోదేహి ద్విషో జహి

ధూమ్రలోచన దర్పఘ్నీ విధాత్రీ వరదే నమః
రక్తబీజ కులచ్చేత్రి చణ్ణముణ్ణ విమర్దినీ
నిశుంభ శంభమదినీ తదా దూమ్రాక్షమర్దినీ

వందితాజ్ఞ్రియుగేదే వైర్దేవీ సౌభాగ్య దాయనీ
అచిన్త్యరూప చరితే సర్వశత్రు వినాశినీ
సతేభ్యస్సర్వదా భక్త్వా చణ్ణకే దురితావహే

స్తువర్భో భక్తి పూర్వంత్వాం చణ్ణకే వ్యాధినాశినీ
చణ్ణకే సతతం యేత్వామర్చయ న్తీహభక్తితః
దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవి పరం సుఖం రూపం

విధేహి ద్విషతాం నాశం విధేహి బలముచ్చకై
దేహిమే దేవి కళ్యాణం దేహిమే విపులాం శ్రియమ్

సురా సురశిరోరత్న నిఘ్నుష్టచర్ణామ్బుజే
ప్రచణ్ణదైత్య దర్పఘ్నీ చణ్ణికే ప్రణతాయ మే
విద్యావవంత యశస్వంతం లక్ష్మీవంతంచమాంకురు

చతుర్భుజ చతుర్వక్త్వంస్తుతే పరమేశ్వరీ
ఇంద్రాణీపతి సధ్బావన పూజితే పరమేశ్వరీ
దేవీ ప్రచండరణ్ణ దైత్యదర్ప వినాశినీ

దేవీ భక్తజనోద్దామా దత్తానన్దోదయాన్వితే
పుత్త్రాన్దేహి ధనం దేహి సర్వాన్కామాంశ్చ దేహిమే

రూపం దేహి జయం దేహి యశోదేహి ద్విషో జహి
సత్నీం మనోరమాందేహి మనోవిత్తాను సారిణీమ్

తారిణీం దుర్గసంసార సాగరస్య కులోద్భవామ్
ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వాతు మహాస్తోత్రం పఠేన్నరః
స తు సప్తశతీ సజ్జ్యావర మాప్నోతి సంపదః


Comments

Popular Posts