శివపురాణాంతర్గగ అంధకకృత శివాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్

మహాదేవం విరూపాక్షం చంద్రార్థకృత శేఖరమ్!
అమృతం శాశ్వతం స్థాణుం నీలకంఠం పినాకినమ్!!

వృషభాక్షం మాహాజ్ఞేయం పురుషం సర్వకామదమ్!
కామారిం కామదహనం కామరూపం కపర్దినమ్!!

విరూపం గిరీశం భీమం స్రగ్విణం రక్త వాసనం!
యోగినం కాలదహనం త్రిపురఘ్నం కపాలినమ్!!

గూఢవ్రతం గుప్తమంత్రం గంభీరం భావగోచరమ్!
అణిమాదిగుణాధారం త్రిలోక్యైశ్వర్యదాయకమ్!!

వీరం వీరహణం ఘోరం విరూపం మాంసలంపటుమ్!
మహామాంసాదమున్మత్తం భైరవం వై మహేశ్వరమ్!!

త్రైలోక్య ద్రావణం లుబ్ధం లుబ్ధకం యజ్ఞసూదనమ్!
కృత్తికానాం సుతైర్యుక్తమున్మత్తం కృత్తివాసనమ్!!

గజకృత్తి పరీధానం క్షుబ్ధం భుజగభూషణమ్!
దద్యాలంబం చ వేతాలం ఘోరం శాకిని పూజితమ్!!

అఘోరం ఘోరదైత్యఘ్నం ఘోరఘోషం వనస్పతిమ్!
భస్మాంగం జటిలం శుద్ధం భేరుండ శతసేవితమ్!!

భూతేశ్వరం భూతనాథం పంచభూతాశ్రితం ఖగమ్!
క్రోధితం నిష్ఠురం చండం చండీశం చండికాప్రియమ్!!

చండం తుంగం గరుత్మంతం నిత్య మాసవ భోజనమ్!
లేనిహానం మహారౌద్రం మృత్యుం మృత్యోరగోచరమ్!!

మృత్యోర్మృత్యుం మహాసేనం శ్మశానారణ్య వాసినమ్!
రాగం విరాగం రాగాంధం వీతరాగ శతార్చితమ్!!

సత్త్వం రజస్తమోధర్మమధర్మం వాసవానుజమ్!
సత్యం త్వసత్యం సద్రూపమసద్రూపమహేతుకమ్!!

అర్థనారీశ్వరం భానుం భాను కోటీశతప్రభమ్!
యజ్ఞం యజ్ఞ పతిం రుద్రమీశానం వరదం శివమ్!!

అష్టోత్తరశతం హ్యేతన్మూర్తీనాం పరమాత్మనః!
శివస్య దానవో ధ్యాయన్ ముక్తస్తస్త్మాన్మహాభయాత్!!

Comments

Popular Posts