చేరి యశోదకు శిశు వితడు..
చేరి యశోదకు శిశు వితడు
ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు ||
సొలసి చూచినను సూర్యచంద్రులను
లలి వెదచల్లెడులక్షణుడు |
నిలిచిననిలువున నిఖిలదేవతల
కలిగించు సురలగనివో యితడు ||
మాటలాడినను మరియజాండములు
కోటులు వోడమేటిగుణరాశి |
నీటగునూర్పుల నిఖిలవేదములు
చాటువనూ రేటిసముద్ర మితడు ||
ముంగిట జొలసిన మోహన మాత్మల
బొంగించేఘనపురుషుడు |
సంగతి మావంటిశరణాగతులకు
నంగము శ్రీవేంకటాధిపు డితడు ||

Comments

Popular Posts