యమధర్మరాజుకృత 'శివకేశవ స్తుతి'

కార్తీకమాసం శివకేశవులిద్దరికి ప్రీతి. ఒకరి హృదయం మరియొకరు. ఇద్దరికీ కలిపి స్తోత్రం చేస్తే వారు చాలా ప్రీతి చెందుతారు. కాబట్టి యమధర్మరాజు వారిదూతలతో 108 కి పైగా శివకేశవనామాలను చెప్పి ఇవి చదివిన వారి దగ్గరకు వెళ్ళవద్దని హెచ్చరించారు.
ధ్యానం:
మాధవోమాధవావీశౌ సర్వసిద్ధివిహాయినౌ
వందే పరస్పరాత్మానౌ పరస్పరనుతిప్రియౌ

స్తోత్రం:
(1) గోవింద మాధవ ముకుంద హరే మురారే శంభో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే
దామోదరాచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.

(2) గంగాధరాంధకరిపో హరనీలకంఠ వైకుంఠకైటభరిపో కమఠాబ్జపాణే
భూతేశ ఖండపరశో మృడ చండికేశ త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.

(3) విష్ణో నృసింహ మధుసూదన చక్రపాణే గౌరీపతే గిరిశ శంకర చంద్రచూడ నారాయణాసురనిబర్హణ శార్ఞ్గపాణే త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.
(4) మృత్యుంజయోగ్ర విషమేక్షణ కామశత్రో శ్రీకంఠ పీతవసనాంబుదనీలశౌరే ఈశాన కృత్తివసన త్రిదశైకనాధ త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.
(5) లక్ష్మీపతే మధురిపో పురుషోత్తమాద్య శ్రీకంఠ దిగ్వసన శాంత పినాకపాణే ఆనందకంద ధరనీధర పద్మనాభ త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.
(6) సర్వేశ్వర త్రిపురసూదన దేవదేవ బ్రహ్మణ్యదేవ గరుడధ్వజ శంఖపాణే త్ర్యక్షోరగాభరణ బాలమృగాంకమౌళే త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.
(7) శ్రీరామ రాఘవ రమేశ్వర రావణారే భూతేశ మన్మథరిపో ప్రమథాధినాథ చాణూరమర్దన హృషీకపతే మురారే త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.
(8) శూలిన్ గిరీశ రజనీశకలావతంస కంసప్రణాశన సనాతన కేశినాశ
భర్గ త్రినేత్ర భవ భూతపతే పురారే త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.

(9) గోపీపతే యదుపతే వసుదేవసూనో కర్పూరగౌర వృషభధ్వజ భాలనేత్ర
గోవర్ధనోధరణ ధర్మధురీణ గోప త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.

(10) స్థాణో త్రిలోచన పినాకధర స్మరారే కృష్ణానిరుద్ధ కమలాకర కల్మషారే
విశ్వేశ్వర త్రిపథగార్ద్రజటాకలాప త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి.

(11) అష్టోత్తరాధికశతేన సుచారునామ్నాం సంధర్భితాం లలితరత్నకదంబకేన
సన్నామకాం దృఢగుణాం ద్విజకంఠగాం య: కుర్యాదిమాంస్రజమహో స యమం న పశ్యేత్.

అగస్త్య ఉవాచ:
యో ధర్మరాజరచితాం లలితప్రభంధాం నామావళీం సకలకల్మషబీజహంత్రీం
ధీరోత్ర కౌస్తుభభృత: శశిభూషనస్య నిత్యం జపేత్ స్తనరసం న పిబేత్స మాతు:
Comments

Popular Posts