ఆద్యంతాలు లేని అనంతమైన అల్లిక 'శ్రీ వత్స' .ఆద్యంతాలు లేని అనంతమైన అల్లిక( Endless Knot)  'శ్రీ వత్స' . టిబెట్ లో అవలంబించే బౌద్ధ తంత్రము యొక్క ప్రతీక.

Comments

Popular Posts