సూర్యాష్టకం

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర l
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే ll

సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం l
శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం ll

లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం l
మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం ll

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం l
మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం ll

బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ l
ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం ll

బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం l
ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం ll

విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం l
మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం ll

తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం l
మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం ll

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం l
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్ ll

ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే l
సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా ll

స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే l
న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య లోకం స గచ్ఛతి ll

ఇతి శ్రీ శివప్రోక్తం శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణం ll

Comments

Popular Posts