బ్రహ్మ కడిగిన పాదము....బ్రహ్మ కడిగిన పాదము|
బ్రహ్మము తానెని పాదము||
చెలగి వసుధ కొలిచిన నీ పాదము|
బలి తల మోపిన పాదము|
తలకగ గగనము తన్నిన పాదము|
బలరిపు గాచిన పాదము||
కామిని పాపము కడిగిన పాదము |
పాము తలనిడిన పాదము|
ప్రేమతొ శ్రీ సతి పిసికెడి పాదము |
పామిడి తురగపు పాదము||
పరమ యోగులకు పరి పరి విధముల|
పరమొసగెడి నీ పాదము|
తిరువేంకటగిరి తిరమని చూపిన|
పరమ పదము నీ పాదము||

Comments

Popular Posts