శ్రీవెంకటేశ మంగళాశాసనం

శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయే‌உర్థినామ్ |
శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ||

లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే |
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే |
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ||

సర్వావయ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్ |
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే |
సర్వాంతరాత్మనే శీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

స్వత స్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే |
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే |
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

ఆకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతామ్ |
అతృప్త్యమృత రూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా |
కృపయా‌உ‌உదిశతే శ్రీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

దయా‌உమృత తరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలైః |
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

స్రగ్-భూషాంబర హేతీనాం సుషమా‌உ‌உవహమూర్తయే |
సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే |
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ ||

శ్రీమత్-సుందరజా మాతృముని మానసవాసినే |
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ||

మంగళా శాసనపరైర్-మదాచార్య పురోగమైః |
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళమ్ ||

శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః

Comments

Popular Posts