ఇది విగ్రహము కాదు , శిల్పం కాదు ....


ఇది విగ్రహము కాదు , శిల్పం కాదు ....కర్ణాటక లో జరిగిన ఒక ఫాన్సీ డ్రెస్ పోటీలో ఒక అమ్మాయి ప్రదర్శన.అద్భుతం!

Comments

Popular Posts