“భిన్నత్వంలో ఏకత్వం”

మసీదు - చర్చి - గుడి. “భిన్నత్వంలో ఏకత్వం”  
హైదరాబాద్ BHEL లో ‘కిషోర్ రోషిక్’ అనే ఫోటోగ్రాఫర్ తీసిన చిత్రం.
MOSQUE - CHURCH - TEMPLE.Unity in Diversity!

Ganga-Jamuni-Tehzeeb! At BHEL, Hyderabad.Click by: Kishor Rohsik.
Shared on Twitter

Comments

Popular Posts