బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం...... అని మనం కీర్తించే ఆ మహిమాన్విత “లింగాష్టకం” యొక్క పూర్తి అర్దం


“లింగాష్టకం”లో ప్రతి శ్లోకానికి అర్ధం తెలుసుకుని చదివితే, వింటే ఇంకా అద్భుతమైన అనుభూతి కలుగుతుంది .

బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం
బ్రహ్మ , విష్ణు , దేవతల చేత పూజింపబడ్డ లింగం
నిర్మల భాషిత శోభిత లింగం |
నిర్మలమైన మాటల చేత అలంకరింపబడ్డ లింగం
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం
జన్మ వల్ల పుట్టిన బాధలను నాశనం చేసే లింగం
తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం ||1||
ఓ సదా శివ లింగం నీకు నమస్కారం!
 
దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
దేవమునులు , మహా ఋషులు పూజింప లింగం
కామదహన కరుణాకర లింగం |
మన్మధుడిని దహనం చేసిన , అపారమైన కరుణను చూపే చేతులు గల శివలింగం
రావణ దర్ప వినాశక లింగం
రావణుడి గర్వాన్ని నాశనం చేసినట్టి శివ లింగం
తత్ ప్రణమామి సద శివ లింగం ||2||
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!
 
సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం
అన్ని మంచి గంధాలు, మంచి గా పూసిన శివ లింగం
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం |
మనుషుల బుద్ధి వికాసానికి కారణమైన శివ లింగం .
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం
సిద్ధులు, దేవతలు, రాక్షసుల చేత కీర్తింపబడ్డ శివ లింగం
తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం ||3||
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!
 
కనక మహామణి భూషిత లింగం
బంగారు, మహా మణుల చేత అలంకరింప బడ్డ శివ లింగం
ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం |
నాగరాజు నివాసం చేత అలంకరింపబడ్డ శివ లింగం
దక్ష సుయజ్ఞ వినాశక లింగం
దక్షుడు చేసిన మంచి యజ్ఞాన్ని నాశనం చేసిన శివ లింగం
తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం ||4||
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!
 
కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
కుంకుమ , గంధము పూయబడ్డ శివ లింగం
పంకజ హార సుశోభిత లింగం |
కలువల దండ చేత చక్కగా అలంకరింప బడ్డ శివ లింగం
సంచిత పాప వినాశక లింగం
సంక్రమించిన పాపాలని నాశనం చేసే శివ లింగం
తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం ||5||
 
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!
దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
దేవ గణాల చేత పూజింప బడ్డ , సేవించ బడ్డ శివ లింగం
భావైర్ భక్తీ భిరేవచ లింగం |
చక్కటి భావం తో కూడిన భక్తీ చేత పూజింప బడ్డ శివ లింగం
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం
కోటి సూర్యుల కాంతితో వెలిగే మరో సూర్య బింబం లాంటి శివ లింగం
తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం ||6||
 
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదా శివ లింగమా ..!
అష్ట దలోపరి వేష్టిత లింగం
ఎనిమిది రకాల ఆకుల మీద నివాసముండే శివ లింగం
సర్వ సముద్భవ కారణ లింగం |
అన్నీ సమానంగా జన్మించడానికి కారణమైన శివ లింగం
అష్ట దరిద్ర వినాశక లింగం
ఎనిమిది రకాల దరిద్రాలను (అష్ట దరిద్రాలు) నాశనం చేసే శివ లింగం
తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం ||7|| 
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు, ఓ సదా శివ లింగమా ..!
 
సురగురు సురవర పూజిత లింగం
దేవ గురువు (బృహస్పతి), దేవతల చేత పూజింప బడ్డ శివ లింగం
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం |
దేవతల తోటల్లో పూచే పువ్వులు (పారిజాతాలు) చేత ఎప్పుడూ పూజింప బడే శివ లింగం
పరమపదం పరమాత్మక లింగం
ఓ శివ లింగమా, నీ సన్నిధి ఏ ఒక స్వర్గము
తత్ ప్రణమామి సదా శివ లింగం ||8||
నీకు ఇవే నా నమస్కారాలు , ఓ సదా శివ లింగమా ..!

లింగాష్టక మిదం పుణ్యం యః పట్టేత్ శివ సన్నిధౌ|
ఎప్పుడైతే శివుడి సన్నిధిలో చదవబడుతుందో , వారికి చాలా పుణ్యం వస్తుంది
శివ లోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే ||
శివ లోకం లభిస్తుంది (శివుడి లో ఐక్యమయ్యే మార్గం దొరుకుతుంది)


~~~ శివోహం ~~~

Comments

Popular Posts