మనము తెలిసీ తెలియక ఎన్ని విధాలుగా పాపాలు చేస్తుంటాము? వాటి శిక్షలను తగ్గించుకోగలగడానికి లేదా పూర్తిగా నిరోధించడానికి ఏ విధమైన మార్గాలున్నాయి?


ఆయా మత  విశ్వాసాల ప్రకారం, మనం చేసిన పాపాలకి శిక్ష ఉంటుందని నమ్ముతాము..అయినప్పటికీ  తెలియకుండా కొన్ని, తెలిసి కొన్ని పాపాలు, తప్పులు  చేస్తూనే ఉంటాం. ఈ విషయంలో సనాతన ధర్మంలో స్పష్టమైన విశ్లేషణ ఉంది. మనం చేసే అన్ని తప్పులు (పాపాలు) మూడింటితోనే చేస్తాం.(1)కాయిక (శరీర గత); (2)వాచిక (మాటతో); మరియు (3)మానసిక (మనసుతో). శరీరముతో, మాటలతో, మనసుతో చేసే  తప్పులు ఏమిటో తెల్సుకుని వాటిని ఎలా అరికట్టవచ్చో  మన  పూర్వీకులు ఉపదేశించారు. ఒకవేళ ఆ తప్పులు చేసినట్లైతే ప్రాయశ్చిత్తానికి కూడా పరిష్కార  మార్గాలు  చెప్పారు . ఈ మూడు విధములైన తప్పులకు మూడు విధములైన తపస్సులు సూచించారు.ఇవి ఎవరికి వారే వ్యక్తిగతంగా పరీక్షించుకుని (Introspection/Self Analysis) మార్పు చెందడానికి  అవకాశమున్న  మార్గాలు. 


(1) కాయిక (శరీరగత) పాపములు:
శ్లోకం: అదత్తాముపాదానం హింసాచైవా విధానతః, పరదారోపసేవా చ శరీరం త్రివిధం స్మృతం.
అర్థం: అన్యాయముగా డబ్బు సంపాదించడం, హింస చేయడం, శాస్త్ర విరుద్ధమైన పనులు చేయడం, పరస్త్రీ సంగమం.. ఇవి శరీరముతో చేసే పాపములు (తప్పులు).

ఈ తప్పులని నిరోధించే మార్గం:
శ్లోకము: దేవ ద్విజ గురు ప్రాఙ్ఞ్య పూజనం శౌచమార్జవం, బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే.
అర్థము: దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, ఙ్ఞానులను పూజించడం, శరీరమును శుచిగా ఉంచడం, పవిత్రమైన ఆచారములు, డబ్బును, ఇతర ద్రవ్యములను న్యాయముగా సంపాదించడం, బ్రహ్మచర్యము, తన భార్య/ భర్త తో తప్ప ఇతర స్త్రీ/ పురుషుల యందు కామ దృష్టి లేకపోవడం, ఇతరులను హింసించకుండా ఉండడం.. ఇవి శారీరిక తపస్సులు.

(2) వాచిక (మాటతో) పాపములు:
శ్లోకము: పారుష్యమనృతం చైవ పైశున్యం చాపి సర్వశః, అసంబద్ధ ప్రలాపశ్చ
వాఙ్ఞ్మయంస్యాచ్చతుర్విధం.
అర్థం: కఠినముగా మాట్లాడడం, అబద్ధాలు చెప్పడం, ఇతరులను నిందిస్తూ మాట్లాడడం, వ్యర్థమైన/పనికిమాలిన మాటలాడడం.. ఇవి వాక్కుతో చేసే తప్పులు.

ఈ తప్పులని నిరోధించే మార్గం:
శ్లోకము: అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చ యత్, స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాఙ్ఞ్మయం తప ఉచ్యతే.
అర్థము: ఉద్వేగం కలిగించకుండా మాట్లాడడం, ఇష్టముగా మరియు మేలుకలిగించే విధంగా మాట్లాడడం, యదార్థము మాట్లాడడం, వేదశాస్త్రములను పఠించడం, పరమేశ్వరుని నామజపం చేయడం... ఇవి వాక్కుకి సంబంధించిన దోషాలను పోగొట్టే తపస్సులు. 

(3) మానసిక పాపములు:
శ్లోకము: పరద్రవ్యేష్వభిధ్యానం మనసానిష్ట చింతనం, వితథాభినివేశశ్చ త్రివిధం కర్మ మానసం.
అర్థము: ఇతరుల డబ్బును, ద్రవ్యాలను దోచుకోవాలనే ఆలోచన, పరులకి కీడుతలపెట్టే ఆలోచన, శరీర అభిమానము.. ఇవి మనసుకి సంబంధించిన పాపములు.
ఈ తప్పులని నిరోధించే మార్గం:
శ్లోకము: మనః ప్రసాదః సౌమ్యత్త్వం మౌనమాత్మ వినిగ్రహ:, భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్తపోమానసముచ్యతే.
అర్థము: మనసుని ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవడం, శాంత భావం, సదా భగవత్ చింతన  చేసే స్వభావం, మనోనిగ్రహం, అంతఃకరణాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోవడము.. ఇవి మానసిక దోషములను పోగొట్టే తపస్సులనబడతాయి. అన్నిటిలోకి మానసిక తపస్సు చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే అనేక తప్పులకు కారణం మానసిక దోషాలే.

ఈ మూడు రకాల పాపాలు మనుధర్మ శాస్త్రము ప్రకారము, వాటి పరిష్కార మార్గములు భగవద్గీతననుసరించి తెలుపబడ్డాయి.

 

Comments

Popular Posts