గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు


1.శ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం
కరస్థకదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ |
బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || 

2. శ్రీ తరుణ గణపతి ధ్యానం
పాశాంకుశాపూపకపిద్థజంబూ
స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః |
ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః
పాయాత్స యుష్మాం స్తరుణో గణేశః || 

3. శ్రీ భక్త గణపతి ధ్యానం
నాలికేరామ్రకదలీగుడపాయసధారిణమ్ |
శరచ్చంద్రాభవపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || 

4. శ్రీ వీరగణపతి ధ్యానం
బేతాలశక్తిశరకార్ముకచక్రఖడ్గ
ఖట్వాంగముద్గరగదాంకుశనాగపాశాన్ |
శూలం చ కుంతపరశుధ్వజముద్ద్వహంతం
వీరం గణేశమరుణం సతతం స్మరామి || 

5. శ్రీ శక్తిగణపతి ధ్యానం
ఆలింగ్య దేవీం హరితాంగయష్టిం
పరస్పరాశ్లిష్టకటి ప్రదేశమ్ |
సంధ్యారుణం పాశసృణీ వహంతం
భయాపహం శక్తిగణేశమీడే || 

6. శ్రీ ద్విజగణపతి ధ్యానం
యం పుస్తకాక్ష గుణదండకమండలు 
శ్రీ విద్యోతమానకరభూషణమిందువర్ణమ్ |
స్తంబేరమాననచతుష్టయశోభమానం
త్వాం యః స్మరేద్ద్విజగణాధిపతే స ధన్యః || 

7. శ్రీ సిద్ధగణపతి ధ్యానం
పక్వచూతఫలపుష్పమంజరీ
ఇక్షుదండతిలమోదకైస్సహ |
ఉద్వహన్ పరశుమస్తు తే నమః
శ్రీ సమృద్ధియుత హేమపింగళః || 

8. శ్రీ ఉచ్ఛిష్టగణపతి ధ్యానం
నీలాబ్జదాడిమీవీణాశాలీ గుంజాక్ష సూత్రకమ్ |
దధదుచ్ఛిష్టనా మాయం గణేశః పాతుమేచకః ||
ప్రకాంతరేణ సారీయోనిరసాస్వాదలోలుపం కామమోహితమ్ || 

9. శ్రీ విఘ్నగణపతి ధ్యానం
శంఖేక్షుచాపకుసుమేషుకుఠారపాశ
చక్రస్వదంతసృణిమంజరి కాశరౌఘైః |
పాణిశ్రితైః పరిసమీహితభూషణశ్రీ-
-ర్విఘ్నేశ్వరో విజయతే తపనీయగౌరః ||

10. శ్రీ క్షిప్రగణపతి ధ్యానం
దంతకల్పలతా పాశరత్న కుంభాంకుశోజ్జ్వలమ్ |
బంధూకకమనీయాభం ధ్యాయేత్ క్షిప్రగణాధిపమ్ || 

11. శ్రీ హేరంబగణపతి ధ్యానం
అభయవరదహస్తః పాశదంతాక్షమాలా
సృణిపరశుదధానో ముద్గరం మోదకం చ |
ఫలమధిగతసింహః పంచమాతంగవక్త్రో
గణపతి రతిగౌరః పాతు హేరంబనామా || 

12. శ్రీ లక్ష్మీగణపతి ధ్యానం
బిభ్రాణః శుకబీజపూరకమిలన్మాణిక్యకుంభాకుశాన్
పాశం కల్పలతాం చ ఖడ్గవిలసజ్జ్యోతిస్సుధానిర్ఝరః |
శ్యామే నాత్తసరోరుహేణ సహితం దేవీద్వయం చాంతికే
గౌరాంగో వరదానహస్తసహితో లక్ష్మీగణేశోవతాత్ || 

13. శ్రీ మహాగణపతి ధ్యానం
హస్త్రీంద్రాననమిందుచూడమరుణచ్ఛాయం త్రినేత్రం రసా-
-దాశ్లిష్టం ప్రియయా సపద్మకరయా స్వాంకస్థయా సంతతమ్ |
బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకలసచ్ఛక్రాబ్జపాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్న కలశాన్ హస్తైర్వహంతం భజే || 

14. శ్రీ విజయగణపతి ధ్యానం
పాశాంకుశస్వదంతామ్రఫలవానాఖువాహనః |
విఘ్నం నిహంతు నస్సర్వం రక్తవర్ణో వినాయకః || 

15. శ్రీ నృత్తగణపతి ధ్యానం
పాశాంకుశాపూపకుఠారదంత 
చంచత్కరాక్లుప్తవరాంగులీకమ్ |
పీతప్రభం కల్పతరోరధస్థం

భజామి నృత్తోపపదం గణేశమ్ ||

Image: BhivaPunikar

Comments

Popular Posts