భోజనానికి ముందు , భోజనము తరువాత" పఠించవలసిన స్తోత్రములు/శ్లోకములు


"భోజనానికి ముందు, భోజనము తరువాత" పఠించవలసిన స్తోత్రములు/శ్లోకములు

భోజనానికి ముందు:
“అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణ వల్లభే
జ్ణాన వైరాగ్య సిద్ద్యర్దం భిక్షాందేగి కృపాకరి
అన్నం బ్రహ్మారసోవిష్ణుః భోక్తాదేవో మహేశ్వరః
ఇతి స్మ్రరన్ ప్రభుంజాన: దృష్టిదోషై: నలిప్యతే”

 

భోజనము తరువాత:
“అగస్త్యం కుంభకర్ణంచ శమించ బడభానలనం
అహారపరిమాణార్దం స్మరమిచ వృకోదరం”

Comments

Popular Posts