ప్రతిఒక్కరు ప్రతినిత్యము "స్నాన సమయంలో" పఠించవలసిన శ్లోకము


ప్రతిఒక్కరు ప్రతినిత్యము "స్నాన సమయంలో" పఠించవలసిన శ్లోకము:
“గంగేచ యమునేచైవ గోదావరి సరస్వతి
నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు”

Comments

Popular Posts