ప్రతిఒక్కరు ప్రతినిత్యము "నిద్ర లేచిన తరువాత" పఠించవలసిన స్తోత్రములు/శ్లోకములు


 
ఉదయం నిద్ర లేచిన తరువాత:
“కాశ్యాం దక్షిణ దిగ్భాగే కుక్కుటో నామ వై ద్విజ
తస్య స్మరణ మాత్రేణ దుస్స్వప్న శ్శుభదో భవేత్”

ఉదయం భూప్రార్ధన:
“సముద్రమేఖలే దేవి పర్వతస్తన మండలే
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే”

మానసిక శుద్ది:
“అపవిత్ర: పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపినా
య:స్మరేత్పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శ్శుచి:”

ఉదయం కరదర్శనం (నిద్ర లేచిన తరువాత చేతులు చూసుకుంటూ....):
“కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ: కరమద్యే సరస్వతి
కరమూలేతు గోవింద: ప్రభాతే కరదర్శనం”

Comments

Popular Posts