సర్వకార్యసిద్దికి ప్రతి నిత్యం పఠించాల్సిన మంత్రం


సర్వకార్యసిద్దికి ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం:
“నమః సర్వనివాసాయ సర్వశక్తియుతాయచ
మమాభీష్టంకురుష్వశు శరణాగతవత్సల”

Comments

Popular Posts