అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు ప్రతి నిత్యం పఠించవలసిన స్తోత్రము:


అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట పాటు కానీ, 108 పర్యాయాలు కానీ పఠించవలసిన స్తోత్రము:

ఓం నమో పరమాత్మనే పరబ్రహ్మ మమ శరీరే పాహీ కురుకురు స్వహా
మరియు
క్రీం అచ్యుతానంత గోవింద

Comments

Popular Posts