ప్రారంభించిన పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రతిదినం పఠించవలసిన స్తోత్రము:


ప్రారంభించిన పనిని విజయవంతంగా  పూర్తి చేయడానికి ప్రతి దినం 2 గంటలు కానీ, 1008 పర్యాయాలు కానీ పఠించవలసిన స్తోత్రము:
ఓం నమో మహామాయే మహా భోగదాయిని హూం స్వాహా
 
 
 
 
 

 

Comments

Popular Posts