స్త్రీలకు వైవాహిక జీవన సౌఖ్యం కొరకు పఠించవలసిన స్తోత్రము:


స్త్రీలకు వైవాహిక జీవన సౌఖ్యం కొరకు పఠించవలసిన స్తోత్రము:

హరిస్త్వా మారాధ్య ప్రణిత జనసౌభాగ్య జననీం
పురానారి భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభమనయత్
స్మరోపిత్వాం వత్యా రతినయన లేహ్యేన వవుషా
మునీనాప్యంత: ప్రభవతి మోహాయ మహతామ్
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి

Comments

Popular Posts