కుటుంబంలొ వచ్ఛు సమస్యలను తొలగి సౌఖ్యంగా ఉండడానికి ప్రతి దినం పఠించవలసిన స్తోత్రము


కుటుంబంలొ వచ్ఛు సమస్యలను తొలగి సౌఖ్యంగా  ఉండడానికి  ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 1008 పర్యాయాలు పఠించవలసిన స్తోత్రము:

ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ

లేక

సదాశాంతా సదాశుద్దా గృహచ్ఛిద్ర నివారిణి
సత్సంతానప్రదారామా గ్రహోపద్రవనాశిని

Comments

Popular Posts