ఉత్త్తమ భర్తను పొందుటకు పఠించవలసిన స్తోత్రము


ఉత్త్తమ భర్తను పొందుటకు పఠించవలసిన స్తోత్రము:
“హే గౌరి శంకరార్దాంగి యధాత్వం శంకరప్రియా
తధామాం కురు కళ్యాణి కాంత కాంతం సుదుర్లభమ్”
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి

Comments

Popular Posts