ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండా గర్భధారణకొరకు ప్రతి నిత్యం పఠించవలసిన స్తోత్రము:


ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండా  గర్భధారణకొరకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించవలసిన స్తోత్రము:

ఓం దేవకిసుత గోవింద జగత్పతె
దేహిమే తనయం కృష్ణ త్వామహాం శరణాగత:”

Comments

Popular Posts