చేపట్టిన కార్యంలొ, పోటి పరిక్షలొ ను విజయం సాదించడానికి ప్రతి దినం పఠించవలసిన స్తోత్రము


చేపట్టిన కార్యంలొ, పోటి పరిక్షలొ ను విజయం సాదించడానికి  ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 1008 పర్యాయాలు పఠించవలసిన స్తోత్రము:
“శ్రీ రామ జయరామ జయజయ రామరామ”

Comments

Popular Posts