వివాహానికి అడ్డంకులు తొలగి త్వరగా జరగడానికి పఠించవలసిన స్తోత్రము


వివాహానికి అడ్డంకులు తొలగి త్వరగా జరగడానికి పఠించవలసిన స్తోత్రము:
“ఓం దేవేంద్రాణి నమస్తుభ్యం దేవేంద్ర ప్రియభామిని
వివాహాం భాగ్యమారోగ్యం శీఘ్రలాభంచ దేహిమే”
మంత్రాన్ని 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి

Comments

Popular Posts