ఉద్యోగం లొ ఉన్నతి, పై అదికారుల మన్నన మరియు తన వద్ద పనిచేయువారి సహకారం లభించాలంటే ప్రతి దినం పఠించవలసిన స్తోత్రము:

ఉద్యోగం లొ ఉన్నతి, పై అదికారుల మన్నన మరియు తన వద్ద పనిచేయువారి సహకారం లభించాలంటే  ప్రతి దినం గంట సమయం పఠించవలసిన స్తోత్రము:
ఓం హ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం లక్ష్మీ మమ గృహే పూరయ పూరయ దూరయ దూరయ స్వాహా మరియు / లేక “శ్రీ రాజ మాంతాంగై నమ:”

Comments

Popular Posts