ఉత్తమ భార్యను పొందుటకు పఠించవలసిన స్తోత్రము


ఉత్తమ భార్యను పొందుటకు పఠించవలసిన స్తోత్రము:
“పత్నీం మనోరమాందేహి మనోవృత్తాను సారిణీమ్
తారిణీం దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్భవామ్”
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 40 రోజులు పఠించాలి

Comments

Popular Posts