కుటుంబ సమస్యలతో దూరమైన భర్తను పొందడానికి ప్రతి దినం పఠించవలసిన స్తోత్రము:


కుటుంబ సమస్యలతో దూరమైన భర్తను పొందడానికి ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 40 రోజులు పఠించవలసిన స్తోత్రము:
ఓం నమో మహాయక్షిణ్యై మమపతిం
మే వశ్యం కురు కురు స్వహా”

Comments

Popular Posts