"ప్రయాణము సక్రమముగా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరగాలంటే " పఠించవలసిన శ్లోకము

ప్రయాణ సమయంలో 21 పర్యాయములు పఠించవలసిన స్తోత్రము
“గచ్చ గౌతమ శీఘ్రంమే ప్రయాణమ్ సపలం కురు
ఆసన శయనం యానం భోజనం తత్ర కల్పయ”

Comments

Popular Posts