కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయు భర్తను మార్చుకోవడానికి ప్రతి దినం పఠించవలసిన స్తోత్రము:


కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయు భర్తను మార్చుకోవడానికి ప్రతిదినం 2 గంటలు లేక 108 పర్యాయాలు 40 రోజులు పఠించవలసిన స్తోత్రము:

ఓం క్లీం త్రయంబకం యజామాహే సుగంధీం పతిర్వర్దనమ్
పతిం ఉర్వారుకవ బంధతృతి మోక్ష మామృతాత్ క్లీం

Comments

Popular Posts