అమ్మాయిల వివాహానికి అడ్డంకులు తొలగి త్వరగా జరగడానికి పఠించవలసిన స్తోత్రము:


అమ్మాయిల వివాహానికి అడ్డంకులు తొలగి త్వరగా జరగడానికి పఠించవలసిన స్తోత్రము:
“కాత్యాయని మహామాయే మహాయోగినదీశ్వరీ
నందగోపసుతం దేవిపతిం మేకురుతేనమ:
పతింమనోహరం దేహి మనోవృత్తానిసారిణం
తారక దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్బవాం
పత్నీమనోరమాం దేహి మనోవృత్తానిసారిణం
తారిణీం దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్బవాం”
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి

Comments

Popular Posts