అబ్బాయిల వివాహానికి అడ్డంకులు తొలగి త్వరగా జరగడానికి పఠించవలసిన స్తోత్రము:


అబ్బాయిల వివాహానికి అడ్డంకులు తొలగి త్వరగా జరగడానికి పఠించవలసిన స్తోత్రము:
“విశ్వాసో గందర్వరాజ కన్యాం సాలంకృతాం
మమాబీప్సితాం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ నమః”
మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి

Comments

Popular Posts