ఋషులు ఎలా వర్గీకరించబడ్డారు? మన పురాణేతిహాసాలలో 200 మందికి పైగా ప్రస్తావించబడిన పలువురు ఋషుల పేర్లు .....


 

ఋషుల వర్గీకరణ

బ్రహ్మర్షి : ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన మహర్షులను బ్రహ్మర్షులు అంటారు.
మహర్షి : సామాన్య ఋషి స్థాయిని దాటిని గొప్ప ఋషులను మహర్షి అంటారు.
రాజర్షి : రాజుగా ఉంటూనే ఋషిత్వం పొందినవాడు రాజర్షి.
దేవర్షి : దేవలోకంలో ప్రతిష్ఠి కలవారు దేవర్షులు.

 
మన పురాణేతిహాసాలలో  200 మందికి పైగా ప్రస్తావించబడిన పలువురు ఋషుల పేర్లు .....

·         అగస్త్య మహర్షి
·         అగ్ని మహర్షి
·         అంగీరస మహర్షి
·         అంగిరో మహర్షి
·         అత్రి మహర్షి
·         అర్వరీవత మహర్షి
·         అభినామన మహర్షి
·         అగ్నివేశ మహర్షి
·         అరుణి మహర్షి
·         అష్టావక్ర మహర్షి
·         అష్టిక మహర్షి
·         అథర్వణ మహర్షి
·         ఆత్రేయ మహర్షి
·         అథర్వాకృతి
·         అమహీయుడు
·         అజామిళ్హుడు
·         అప్రతిరథుడు
·         అయాస్యుడు
·         అవస్యుడు
·         అంబరీషుడు
·         ఇరింబిఠి
·         ఉపమన్యు మహర్షి
·         ఉత్తమ మహర్షి
·         ఉన్మోచన
·         ఉపరిబభ్రవుడు
·         ఉద్దాలకుడు
·         ఉశనసుడు
·         ఉత్కీలుడు
·         ఊర్ఝ మహర్షి
·         ఊర్ద్వబాహు మహర్షి
·         ఋచీక మహర్షి
·         ఋషభ మహర్షి
·         ఋష్యశృంగ మహర్షి
·         ఔపమన్యవ మహర్షి
·         ఔరవ మహర్షి
·         కపిల మహర్షి
·         కశ్యప మహర్షి
·         క్రతు మహర్షి
·         కౌకుండి మహర్షి
·         కురుండి మహర్షి
·         కావ్య మహర్షి
·         కాంభోజ మహర్షి
·         కంబ స్వాయంభువ మహర్షి
·         కాండ్వ మహర్షి
·         కణ్వ మహర్షి
·         కాణ్వ మహర్షి
·         కిందమ మహర్షి
·         కుత్స మహర్షి
·         కౌరుపథి
·         కౌశికుడు
·         కురువు
·         కాణుడు
·         కలి
·         కాంకాయనుడు
·         కపింజలుడు
·         కుసీదుడు
·         గౌతమ మహర్షి
·         గర్గ మహర్షి
·         గృత్సమద మహర్షి
·         గృత్సదుడు
·         గోపథుడు
·         గోతముడు
·         గౌరీవీతి
·         గోపవనుడు
·         గయుడు
·         చ్యవన మహర్షి
·         చైత్ర మహర్షి
·         చాతనుడు
·         జమదగ్ని మహర్షి
·         జైమిని మహర్షి
·         జ్యోతిర్ధామ మహర్షి
·         జాహ్న మహర్షి
·         జగద్బీజ
·         జాటికాయనుడు
·         తండి మహర్షి
·         తిత్తిరి మహర్షి
·         త్రితుడు
·         తృణపాణి
·         దధీచి మహర్షి
·         దుర్వాస మహర్షి
·         దేవల మహర్షి
·         దత్తోలి మహర్షి
·         దాలయ మహర్షి
·         దీర్ఘతమ మహర్షి
·         ద్రవిణోదస్సు
·         నచికేత మహర్షి
·         నారద మహర్షి
·         నిశ్ఛర మహర్షి
·         సుమేధా మహర్షి
·         నోధా
·         నృమేధుడు
·         పరశురాముడు
·         పరాశర మహర్షి
·         పరిజన్య మహర్షి
·         పులస్త్య మహర్షి
·         ప్రాచేతస మహర్షి
·         పులహ మహర్షి
·         ప్రాణ మహర్షి
·         ప్రవహిత మహర్షి
·         పృథు మహర్షి
·         పివర మహర్షి
·         పిప్పలాద మహర్షి
·         ప్రత్య్సంగిరసుడు
·         పతివేదనుడు
·         ప్రమోచన
·         ప్రశోచనుడు
·         ప్రియమేథుడు
·         పార్వతుడు
·         పురుహన్మ
·         ప్రస్కణ్వుడు
·         ప్రాగాథుడు
·         ప్రాచీనబర్హి
·         ప్రయోగుడు
·         పూరుడు
·         పాయు
·         భరద్వాజ మహర్షి
·         భృగు మహర్షి
·         భృంగి మహర్షి
·         బ్రహ్మర్షి మహర్షి
·         బభ్రుపింగళుడు
·         భార్గవవైదర్భి
·         భాగలి
·         భృగ్వంగిరాబ్రహ్మ
·         బ్రహ్మస్కందుడు
·         భగుడు
·         బృహత్కీర్తి
·         బృహజ్జ్యోతి
·         భర్గుడు
·         మరీచి మహర్షి
·         మార్కండేయ మహర్షి
·         మిత మహర్షి
·         మృకండు మహర్షి
·         మహాముని మహర్షి
·         మధు మహర్షి
·         మాండవ్య మహర్షి
·         మాయు
·         మృగారుడు
·         మాతృనామ
·         మయోభువు
·         మేధాతిథి
·         మధుచ్ఛందుడు
·         మనువు
·         మారీచుడు
·         యాజ్ఞవల్క మహర్షి
·         యయాతి
·         రురు మహర్షి
·         రాజర్షి మహర్షి
·         రేభుడు
·         వశిష్ట మహర్షి
·         వాలఖిల్యులు
·         వాల్మీకి మహర్షి
·         విశ్వామిత్ర మహర్షి
·         వ్యాస మహర్షి
·         విభాండక ఋషి
·         వాదుల మహర్షి
·         వాణక మహర్షి
·         వేదశ్రీ మహర్షి
·         వేదబాహు మహర్షి
·         విరాజా మహర్షి
·         వైశేషిక మహర్షి
·         వైశంపాయన మహర్షి
·         వర్తంతు మహర్షి
·         వృషాకపి
·         విరూపుడు
·         వత్సుడు
·         వేనుడు
·         వామదేవుడు
·         వత్సప్రి
·         విందుడు
·         శంఖ మహర్షి
·         శంకృతి మహర్షి
·         శతానంద మహర్షి
·         శుక మహర్షి
·         శుక్ర మహర్షి
·         శృంగి ఋషి
·         శశికర్ణుడు
·         శంభు
·         శౌనకుడు
·         శంయువు
·         శ్రుతకక్షుడు
·         సమ్మిత మహర్షి
·         సనత్కుమారులు
·         స్థంభ మహర్షి
·         సుధామ మహర్షి
·         సహిష్ణు మహర్షి
·         సాంఖ్య మహర్షి
·         సాందీపణి మహర్షి
·         సావిత్రీసూర్య
·         సుశబ్దుడు
·         సుతకక్షుడు
·         సుకక్షుడు
·         సౌభరి
·         సుకీర్తి
·         సవితామహర్షి -సామవేదానికి మూలము.
·         సుదీతి
·         సింధుద్వీపుడు
·         శునఃశేపుడు
·         హవిష్మంత మహర్షి
·         హిరణ్యరోమ మహర్షి

Image
వ్యాసమూలము

 

Comments

Popular Posts