1300 వందల సంవత్సరాలుగా నీటిపై తేలియాడుచున్న శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహం


 


1300 వందల సంవత్సరాలుగా నీటిపై తేలియాడుచున్న శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహం. 14 అడుగుల ఈ విగ్రహం నేపాల్ లోనిBUDHDHANIKANDHA” ఆలయంలో ఉంది. ఈ శిల్పం కేవలం ఒకే రాతితో మలచబడినది.
 

Comments

Popular Posts