మనం పూజిస్తున్న గణపతులు సంఖ్య ఎంత?


 
ప్రధానంగా గణపతుల సంఖ్య 21 (కనుకనే ఏకవింశతి పత్రపూజ చేస్తారు). ఇంకా అవాంతర భేదగణపతులు 11 - మొత్తం 32
1 శ్రీ గణపతి
2 వీర గణపతి
3 శక్తి గణపతి
4 భక్త గణపతి
5 బాల గణపతి
6 తరుణ గణపతి
7 ఉచ్చిష్ట గణపతి
8 ఉన్మత్త గణపతి
9 విద్యా గణపతి
10 దుర్గ గణపతి
11 విజయ గణపతి
12 వృత్త గణపతి
13 విఘ్న గణపతి
14 లక్ష్మీ గణపతి
15 నృత్య గణపతి
16 శక్తి గణపతి
17 మహా గణపతి
18 బీజ గణపతి
19 దుంఢి గణపతి
20 పింగళ గణపతి
21 హరిద్రా గణపతి
22 ప్రసన్న గణపతి
23 వాతాపి గణపతి
24 హేరంబ గణపతి
25 త్ర్యక్షర గణపతి
26 త్రిముఖ గణపతి
27 ఏకాక్షర గణపతి
28 వక్రతుండ గణపతి
29 వరసిద్ధి గణపతి
30 చింతామణి గణపతి
31 సంకష్టహర గణపతి
32 త్రైలోక్యమోహనగణపతి


32-forms of Lord Ganesha:

1.Bala Ganapati - "the Childlike"
2. Taruna Ganapati - "the Youthful"
3. Bhakti Ganapati - "Dear to Devotees"
4. Vira Ganapati - "Valiant Warrior"
5. Shakti Ganapati - "the Powerful"
6. Dvija Ganapati - "the Twice-born"
7. Siddhi Ganapati - "the Accomplished"
8. Ucchhishta Ganapati - "Lord of Blessed Offerings"
9. Vighna Ganapati - "Lord of Obstacles"
10. Kshipra Ganapati - "Quick-Acting"
11. Heramba Ganapati - "Protector of the Weak"
12. Lakshmi Ganapati - "Giver of Success"
13. Maha Ganapati - "the Great"
14. Vijaya Ganapati - "the Victorious"
15. Nritya Ganapati - " the Dancer"
16. Urdhva Ganapati - "the Elevated"
17. Ekakshara Ganapati - "Single-Syllable"
18. Varada Ganapati - "the Boon-Giver"
19. Tryakshara Ganapati - "the Lord of Three Letters"
20. Kshipra Prasada Ganapati - "the Quick Rewarder"
21. Haridra Ganapati - "the Golden One"
22. Ekadanta Ganapati - "Single Tusk"
23. Srishti Ganapati - "Lord of Happy Manifestation"
24. Uddanda Ganapati - "Enforcer of Dharma"
25. Rinamochana Ganapati - "Humanity's Liberator"
26. Dhundhi Ganapati - "the Sought After"
27. Dvimukha Ganapati - "Two Faced"
28. Trimukha Ganapati - "Three-Faced"
29. Sinha Ganapati - "the Fearless"
30. Yoga Ganapati - "the Yogi"
31. Durga Ganapati - " the Invincible"
32. Sankatahara Ganapati - "the Dispeller of Sorrow"

 

Comments

Popular Posts