బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హై కమీషనర్ సతీమణి ‘మిసెస్.సైమన్’ తో నెహ్రు

BOAC flight లో బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హై కమీషనర్ సతీమణి ‘మిసెస్.సైమన్’ తో నెహ్రు. (తొలి భారతీయ మహిళా జర్నలిస్ట్ ఐనటువంటి ‘హోమై వ్యారావాలా’ ఈ

దృశ్యాన్ని తన కెమెరా లో బంధించారు)

Comments

Popular Posts