నాకు కాని తిక్క రేగిందంటే...


‘పిచ్చి’గా  ‘రచ్చ’ చేసి నన్ను ‘రొచ్చు’ చేస్తున్నారు...

‘కచ్చి’తో నేను తిరిగి ‘ఇచ్చానంటే’ ‘సచ్చి’ పోతారు.....

Comments

Popular Posts