అడుగుతూ వెళ్ళు.....'దారి' అదే తెలుస్తుంది!

అడుగుతూ వెళ్ళు.....'దారి' అదే తెలుస్తుంది! అడుగులేస్తూ వెళ్ళు.....'ఊరు' అదే వస్తుంది!!
- ఎల్బీ శ్రీరాం

~సరదాగా చెప్పినట్లు ఉన్నా, ఏదో లోతైన అర్ధం ఉన్నట్లు అనిపిస్తోంది~

Comments

Popular Posts