భారత దేశపు తొలి రాకెట్ తరలింపు

భారతదేశం నుంచి ప్రయోగించిన  మొట్టమొదటి రాకెట్ విడిభాగాలను సైకిల్ పై ఆ ‘రాకెట్ ప్రయోగించే ప్రదేశానికి’ తరలించారు (తుంబా రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్, కేరళ-1963)

Comments

Popular Posts