‘అబ్దుల్ కలాం మెమోరియల్’ ప్రారంభోత్సవ దృశ్యాలు...

రామేశ్వరంలో  అబ్దుల్ కలాం మెమోరియల్ప్రారంభోత్సవ దృశ్యాలు...
Source: Sri M.Venkaiah Naidu Via Twitter

Comments

Popular Posts