అన్నా హజారే ఆలోచనలు: ఆదర్శ గ్రామ భావన యొక్క పునాదివ్యక్తిని మార్చకుండా గ్రామాన్ని మార్చడం అసాధ్యం.

అదేవిధంగా గ్రామాలను మార్చకుండా దేశాన్ని మార్చడం కూడా అసాధ్యం .

Comments

Popular Posts