మాతలకు మాత సకలసంపత్సమేత.

సగర మాంధాత్రాది షట్చక్రవర్తుల    
యంకసీమల నిల్చినట్టి సాధ్వి
కమలనాభుని వేణుగానసుధాంబుధి    
మునిగి తేలిన పరిపూతదేహ
కాళిదాసాది సత్కవికుమారుల గాంచి    
కీర్తి గాంచిన పెద్దగేస్తురాలు
బుధ్ధాది మునిజనంబుల తపంబున మోద    
బాష్పముల్విడిచిన భక్తురాలు
సింధు గంగానదీజలక్షీరమెపుడు
గురిసి బిడ్డల బోషించుకొనుచునున్న
పచ్చి బాలెంతరాలు మా భరతమాత

మాతలకు మాత సకలసంపత్సమేత.

Comments

Popular Posts