అన్నాహజారే ఆలోచనలు: అవినీతి

డబ్బు మాత్రమే అభివృద్ధిని తీసుకురాలేదు కాని, అది అవినీతిని కొనితెస్తుంది .

Comments

Popular Posts