మనసంతే... చచ్చాక కూడా బ్రతికున్నానేమోననే భ్రమలో ఉంటుంది!
ఎందుకంటే మనసుకి ఆత్మహత్యలుండవ్...హత్యలే!!

-రఘు ఆళ్ళ 

Comments

Popular Posts