హాస్యం బాగా పాతదైపోయి నవ్వించడం కష్టమైపోయింది.

సమస్యలు బాగా కొత్తవైపోయి, హాస్యం బాగా పాతదైపోయి నవ్వించడం కష్టమైపోయింది.
- ఎల్బీ శ్రీరాం

Comments

Popular Posts