‘సరస్వతి దేవి’గా సావిత్రి

సరస్వతి శపథం-1966 లో ‘సరస్వతి దేవి’గా సావిత్రి 

Comments

Popular Posts