మీ కోపం అసలు హానికరం కాదు

మీ కోపం అసలు హానికరం కాదు,
వింటర్లో చలిమంట! టెంపర్ (నో) వర్రీ!
- ఎల్బీ శ్రీరాం

~‘హానికరం కాదు’ అంటే ‘వింటర్లో చలిమంట’ లాంటిదయితే హానికరం కాకపోవచ్చు... అది టెంపరరీ, కాబట్టి నో వర్రీ అని అర్ధం కావొచ్చు.!!!~

Comments

Popular Posts