శోధించు.........సాధించు......జీవించు!!!

వేదన..
‘వేలాడదీసుకోవడానికి’
దారితీస్తుంది.

శోధన..
‘వేడుక’చేసుకోవడానికి
దారి చూపుతుంది.
~ శోధించు.........సాధించు......జీవించు!!! ~

-సాహస్.

Comments

Popular Posts